Pályázat középiskolásoknak és egyetemistáknak

Hírek - 2015. november 19.

Írta: Prievara Tibor

pályázat Kitaláltunk egy újat. Mi van akkor, tettük fel a költői kérdést magunknak, ha meghirdetünk egy 'szabadfogású' tartalomfejlesztési pályázatot, ahol középiskolások és egyetemisták - külön kategóriában - bármilyen témában fejleszthetnek digitális tananyagot. Mindezt az e-Studygroup keretrendszerében tehetik, azaz semmilyen informatikai előképzettség nem szükséges a pályázóknak. Csak a témán, anyagon, játékokon kell töprengeni. A részletes kiírást a lapozás után találhatjátok, a határidő február 15., azaz van idő, lehet gondolkodni, és tervezgetni. Akinek segítségre van szüksége, annak segítünk. A legjobb pályázóknak a Telenor jóvoltából egy évig álljuk a mobilnet költségeit :) Hajrá!!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „KórházSuli tartalomfejlesztési pályázat”

  1. A pályázat témája Az Enabler Kft mint az e-StudyGroup fenntartója a Telenor támogatásával tartalomfejlesztési pályázatot ír ki középiskolás és egyetemi diákok számára. A pályázat során létrejött digitális tananyagok a Kórházsuli program keretében kerülnek felhasználásra.

A pályázók az e-StudyGroup keretrendszerében fejlesztenek digitális tananyagot bármely, általuk választott, és mások által azt megelőzően le nem fedett általános- vagy középiskolai tananyagból, vagy egy általuk választott bármilyen témában, amelynek nem kell kötődnie a NAT-hoz (pl. a pályázat tartalma lehet a ’Második világháború’ – történelem, 12. évfolyam, de ugyanúgy elfogadható egy tananyag, amely a Nascar autóverseny történetét dolgozza fel) .

A pályázat célja, hogy szélesítse és színesítse az önkéntes KórházSuli programban elérhető digitális oktatási anyagok körét, amelyek segítséget nyújtanak – többek közt – a KórházSuli programban résztvevő Kórházpedagógusok munkájában, a tartós korházi ellátásra szoruló gyerekek oktatásában.

  1. Díjazás

A pályázaton középiskolás és egyetemista kategóriákban hirdetünk nyerteseket. A díjazott pályaművek készítői (a fejlesztőcsapatok tagjai) fejenként egy, 2016. decemberéig érvényes TELENOR Hipernet Active mobilnet csomagot és háromezer forint értékben Telenor ajándékcsomagot kapnak. A tarifacsomag használatának a feltétele, hogy a díjazott alkalmas legyen az adott tarifacsomagra vonatkozó előfizetési szerződés megkötésére a Telenor által alkalmazott feltételrendszer szerint és az előfizetési szerződést meg is kösse.

A nyeremények utáni adóterheket a nyereményt felajánló Telenor Magyarország Zrt. viseli. A nyeremény kizárólag a díjazott pályamunkát beadó pályázókat illeti, a nyeremények másra át nem ruházhatók, pénzre át nem váltható.

  1. Határidők

A pályázat kihirdetése: 2015. november 17.

Jelentkezési határidő: 2016. január 15. 23:59

Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2016. február 15. 23:59

Eredményhirdetés: 2016. március

FONTOS: Pályázati anyagot csak a jelentkezési folyamaton sikeresen regisztrált pályázók adhatnak be.

  1. A pályázat menete, a pályamunkák beadásának feltételei, módja

Minden pályázó (ideálisan 3-4 főből és egy mentor tanárból álló csapat) tetszőleges témakörből legalább 4 kisebb egység kidolgozását vállalja, és a tananyag fejlesztésével indulhat a versenyben. Fontos, hogy lehet ennél kevesebb vagy több tananyagot is fejleszteni. Mentor tanár részvétele a csapatban ajánlott, de nem kötelező. Bármely csapat dönthet úgy, hogy szakmai mentor nélkül indul a pályázaton. Külön kategóriában indulhatnak a középiskolások, illetve az egyetemisták. A díjazás a beérkezett pályaművek számával arányosan történik (azaz, amennyiben jelentősen kevesebb az egyetemista pályázók száma, akkor ebben a kategóriában arányosan kevesebb díjazott pályamű lesz).

Pályázók az e-studygroup.com oldalon videók segítségével tájékozódhat a keretrendszer használatáról. Amennyiben kérdései merülnek fel, az info@e-studygroup.com címen ezeket felteheti, és 48 órán belül választ kap. Érvényes pályázatként csak az e-Studygroup oldalán megosztott tananyagokat tekintjük.

Első lépésként minden nevező csapatnak az ITT TALÁLHATÓ online felületen regisztrálnia kell. A nevezés határideje január 15. Ez a jelentkezés semmire nem kötelez, arra szolgál, hogy pályázó által kiválasztott témaköröket más ne dolgozhassa fel.

A nevezés után természetesen azonnal el lehet kezdeni a munkát, amely leadásának a határideje 2016. február 15. Az elkészült tananyag linkjét ezen az online felületen kell megadni.

Egy csapat több tananyaggal is nevezhet, de minden csapat csak egyszer részesülhet díjazásban.

A zsűri bírálata alapján a pályázat eredményhirdetésére 2016. márciusában kerül sor egy rendezvény keretében Budapesten. Erről legkésőbb 2016. február 28-ig minden pályázót e-mailben értesítünk.

  1. A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja maga után. A pályázó pályázati anyaga beküldésével szavatolja, hogy az saját szerzői műve, a tartalom e-StudyGroup rendszerbe való feltöltéssel felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. A más szerzői vagy felhasználási jogát sértő pályázatokból eredő károkért a jogsértő pályázó felelősséget vállal a pályázat benyújtásával. Amennyiben a szerzői jogokat megsértő tényállás a verseny eredményhirdetése és a nyeremény átvételét követően áll elő, abban az esetben a nyertestől a győztes cím visszavonható, a nyertes személy a nyeremény visszaszolgáltatására kötelezhető.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázatra való jelentkezési lapot a pályázó határidőig kitöltse. A pályázatra történő nevezés ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Szervezők, vagy harmadik személyek részére.

A határidőn túl beérkező, vagy a pályázati kiírásban előírt tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.

Szervezők továbbá, a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a jelentkezési lapon beküldött adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

A pályázók a pályamunka beküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a 8. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők pályaműveiket a későbbiekben felhasználják. A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan elfogadják, hogy a zsűri-nyertes pályázatban a díj átadásához a szervezők kisebb szintű módosításokat kérhetnek a pályázótól.

  1. Zsűri

A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontok alapján dönt a szakmai zsűri:

1 Mennyire sikerült élvezetesen, kreatívan, de nem túl hosszadalmasan (max. 2 gépelt oldal) összegezni a tananyagot

2 Mennyi interaktív elemet tartalmaz a fejlesztés (pl. saját készítése képek, rajzok, képernyővideó, sok tanulókártya, érdekes, multimédiás feladatok).

3 A szerzői jogok tiszteletben tartása (nem az a cél, hogy meglévő tankönyveket digitalizáljunk, hanem az, hogy a tananyagelemeket, témákat kreatívan, önállóan sikerüljön feldolgozni)

4 Az elkészült tananyag mennyisége (nem elsősorban az számít, hogy milyen sok anyagot készít valaki, de több hasonlóan jó minőségű anyag között szempont, hogy ki dolgozott többet).

  1. Pályázat eredményének közzététele

A pályázat eredményét a Szervezők 2016. márciusában a www.korhazsuli.hu weboldalon teszik közzé, illetve a nyerteseket a jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén értesítik. A nyertes pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak a nevük nyilvánosságra hozatalához. A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak. Amennyiben a nyertes a megadott elérhetőségeken az értesítéstől számított 30 napon belül nem érhető el, a díjazott a nyeremény átvételétől elesik. A nyertes elérhetetlenségéből adódó károkért a szervező felelősségét kizárja.

  1. Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat. A Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályamunka felhasználására a pályázók (szerzők) nevének feltüntetése mellett. A pályázat benyújtója (szerző) a játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályázati anyagból készített, a mű integritását nem sértő reprodukciót tetszőleges célból másolják, sokszorosítsák, valamint megjelentessék (nyilvánossághoz közvetítsék), és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de időben, térben és mértékben korlátlan felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró a pályázó (szerző) nevét minden megjelenés esetén feltünteti.

A pályamunka beküldésével a pályázó elfogadja, hogy nevét, képmását és a pályázatában foglaltakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv.-ben felsorolt módon a Szervező és a közreműködő partnerei térítésmentesen felhasználhatják, beleértve a www.korhazsuli.hu, www.hipersuli.hu és www.telenor.hu weboldalon történő közzétételt is.

  1. Adatvédelem, adatkezelés

Pályázó (ideértve a pályázó csapat valamennyi tagját) a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az pályázati jelentkezési lapon megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed – a Pályázó kérdéseire adott válaszok megküldésére, e-mailen és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a pályázaton helyezést elért pályázat esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a díjátadó rendezvényre történő meghívásra. A pályázó hozzájárul, hogy a Szervezők jövőbeni pályázatainak hirdetményével e-mailben megkeresse.

Adatvédelmi szempontból az Enabler Kft. minősül adatkezelőnek és adatfeldolgozónak.

A Pályázók személyes adatait a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen kereskedelmi jellegű direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére. Pályázó jogosult a Szervezőktől a kezelt adataira vonatkozóan tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai törlését kérni. Pályázó tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz bejelentéssel élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni.

  1. Egyéb rendelkezések

Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, valamint a pályázat lebonyolításában alkalmazott műszaki rendszerekkel, weboldalakkal kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, internet szolgáltatók hibája, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.) A pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolt esetben, akár a pályázat folyamatában megváltoztassák. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A játékból ki vannak zárva a pályázat kiírói, valamint a megbízásukból eljáró közreműködő, továbbá a pályázat szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Enabler Kft. a pályázat kiírója